logo konferencji

XX / XXI Konferencja    KRUSZYWA MINERALNE
SUROWCE – RYNEK – TECHNOLOGIE – JAKOŚĆ

Kudowa Zdrój,   22 - 24 września 2021 r.

 
Przewodnicząca
Mariola Stefanicka
     
Członkowie komitetu orgnizacyjnego:
Marek Sikora
Dariusz Woźniak 
   
Redaktor
Wojciech Glapa
    
Obsługa sekretariatu konferencji
Jadwiga Stępień
   
 Informacje:
- w sprawach organizacyjnych:
 
Sekretariat Konferencji
czynny pn.- czw. godz.10-14
tel./fax  +48 71 344 85 91
    
- w sprawach publikacji referatów:
Wojciech Glapa
wojciech.glapa@pwr.edu.pl
  
Adres do korespondencji:
SITG Oddział we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław
tel./fax  71 344 85 91
e-mail: biuro@zositg.wroclaw.pl
 
 
 
Aktualizowano 11.10.2021 r.
 
 
Copyright by ZO SITG Wrocław
websztygar
 
 
 
 

Już po ...
 
 
KM2021

Od wielu lat Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa we Wrocławiu z Wydziałem Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, organizują konferencje naukowo-techniczne o problematyce górnictwa kopalin skalnych. W dniach 22–24 września 2021 r. odbyła się w Kudowie Zdroju jubileuszowa konferencja nt. Kruszywa Mineralne, której z uwagi na rok przerwy nadano numer XX/XXI. 

Obrady konferencji zaszczycili m.in.: prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Górnictwa Jerzy Markowski, wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Wojtacha, dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu Grzegorz Wowczuk, dziekan Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr Radosław Zimroz i kierownik wydziałowej Katedry Górnictwa Robert Król

Przez dwadzieścia lat przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego konferencji jest Mariola Stefanicka. Za Jej organizacyjny trud została wyróżniona przez prezesa WUG Honorową Odznaką Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie. 

Referat wprowadzający w tematykę konferencji wygłosił Sekretarz Biura Polskiego Związku Producentów Kruszyw Łukasz MachniakPrzegląd wydarzeń na rynku kruszyw, a nadesłane referaty opublikowano w monografii Kruszywa Mineralne tom 4. Obejmowały one szeroką problematykę zagadnień odkrywkowej eksploatacji kopalin, ich przeróbki, badań surowców i produktów uwzględniających jakościowe i środowiskowe uwarunkowania krajowego rynku.

O bazie surowcowej do produkcji kruszyw traktowały wystąpienia: K. Guzik, K. GalosWystarczalność zasobów kamieni łamanych i blocznych w Polsce, W. Kozioł, I. BaicZasoby, wydobycie i przeróbka kruszyw piaskowo-żwirowych w Polsce południowo-zachodniej, Ł. MachniakWskaźniki zagospodarowania wybranych złóż kopalin skalnych

Badania kopalin, surowców i produktów dominowały w referatach: S. GóralczykAnaliza kruszyw pod kątem uwalniania substancji niebezpiecznych i dostosowanie technologii ich produkcji do zgodności z europejskimi metodami badań i oceny, M. FilipczykWybór procesów wietrzelinowych na destrukcję bazaltów, Z. Naziemiec, Ł. ĆmielOcena kruszyw dla przemysłu chemii budowlanej oraz A. Stempkowska i T. GawendaAnaliza właściwości cieplnych kruszywa chalcedonitowego na podstawie badań wykorzystujących metody termowizyjne.

Procesy przeróbcze i transportowe zdominowały referaty: J. Malewski Energia w teorii i praktyce rozdrabiania, D. Saramak, T. Gawenda, T. Lubieniecki, J. Łagowski, M. KarwowskiOcena przebiegu procesu wysokociśnieniowego płukania kruszyw, P. StrzałkowskiAnaliza procesu ścierania kruszyw mineralnych przy użyciu Aparatu mikro-DEVAL, oraz elementów transportu kruszyw; B. Doroszuk, R. KrólModernizacja konstrukcji stacji przesypowej z wykorzystaniem technik inżynierii odwrotnej i modelowania DEM oraz  D. Woźniak, M. HardygóraWytrzymałość taśm przenośnikowych z rdzeniem tekstylnym.

Technikę robót wiertniczo-strzałowych przedstawiono w wystąpieniu: A. Grześkowiak, S. PatlaWarunki zapewnienia jakości w badaniach oddziaływań robót strzałowych na otoczenie,
a problematykę prawną obejmował referat M. Wiland Zagadnienia górnictwa i ochrony złóż kopalin z zakresu planowania i zagospodarowania w rządowych projektach ustaw

   

Materiały konferencyjne

[W: Kruszywa Mineralne (W. Glapa – red.), t. 4, 2020, Wyd. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa
i Geologii PWr, 1–205; ISBN 978-83-953956-5-9]


Jak co roku problematykę konferencji ściśle uzupełniały prezentacje firm: WUVIONowoczesne techniki ograniczenia pylenia materiałów sypkich, Powerstone Sp. z o.o.TEREX AGG WASCH 300 – Przyszłość płukania i sortowania, EKO-BUD II Maszyny GórniczePolskie koparki ssąco-refulujące, AUSTIN POWDER Polska Sp. z o.o.: 1. Analiza strzelań ładun-kami binarnymi w kopalni amfibolitu, 2. Zastosowanie nowoczesnych technik fotogrametrycz-nych w projektowaniu wieloszeregowych serii otworów strzałowych.

W specjalnej sesji obrad podsumowano dorobek 20 lat konferencji. W okolicznościowym wydawnictwie udokumentowano spis ponad 400 referatów oraz zbiór fotografii obrad, wystaw i wycieczek technicznych. Symbolicznymi upominkami wyróżniono autorów największej liczby referatów (Stefan Góralczyk (45) – Sieć Badawcza Łukasiewicza - Instytut Mechanizacji Bu-downictwa i Górnictwa Skalnego, Krzysztof Galos (19) – Instytut Gospodarki Surowcami Mine-ralnymi i Energią PAN w Krakowie, Piotr Wodziński (18) – Politechnika Łódzka, Zdzisław Naziemiec  (15) - Sieć Badawcza Łukasiewicza – Instytut Ceramiki Materiałów Budowlanych w Krakowie, Wiesław Kozioł – AGH w Krakowie) oraz przedsiębiorców z największą ilością uczestników konferencji (PGP „BAZALT” S.A. w Wikowie, KOSD w Niemodlinie S.A., Kopalnie Porfiru i Diabazu Sp. z o.o., PSS "BAZALT-GRACZE" Sp. z o.o., PW Kopalnia "Ogorzelec" Sp. z o.o., Kopalnia Wapienia "Czatkowice" Sp. z o.o., KSS w Bartnicy Sp. z o.o., później dołączyli i regularnie uczestniczyli w dużych grupach: COLAS Kruszywa Sp. z o.o., EUROVIA Kruszywa (wcześniej WKSM Wrocław i Tarmac) oraz Lafarge Kruszywa i Beton).

Wśród 258 uczestników liczną grupę stanowili krajowi i zagraniczni producenci z wielu branż maszyn i urządzeń (23 firmy): 

 • AMAGO Sp. z o.o.  Liszki
 • Archimedes Sp. z o.o.  Toruń
 • BELTOR Sp. c. M. Kotowicz, M. Michoń  Wierzbice
 • Biuro Handlowe RUDA Sp. z o.o. Sp. k. — Katowice
 • BUDKRUSZ Sp. z o.o. — Aleksandrów Kujawski
 • DAK-FIRMA Dariusz Kukuła — Gliwice
 • FERROCARBO Sp. z o.o.  Kraków
 • Flexo Europe GmbH  Niemcy
 • GERO Technik Sp. z o.o. — Gogolin 
 • GRAUSCH i GRAUSCH Maszyny Budowlane Sp. z o.o. — Złotkowo
 • HAVER & BOECKER Polska Sp. z o.o. — Bielany Wrocławskie
 • JOY GLOBAL (Poland) Sp. z o.o. — Tychy 
 • KUEPER Polska Sp. z o.o. — Kotlarnia
 • MIILUX Poland Sp. z o.o. — Tarnowskie Góry 
 • NORD Napędy Sp. z. o.o.  Podłęże
 • POWERS MASZYNY Sp. z o.o. sp. j.  Tuczępy
 • PROJPRZEM MAKRUM S.A. — Bydgoszcz 
 • SITA TECHNICZNE Sp. z o.o. Kielce
 • WEIR MINERALS POLAND Sp. z o.o. — Leszno
 • WUVIO — Holandia   

 
W trakcie tradycyjnej wycieczki w trzecim dniu konferencji, uczestnicy zwiedzili Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim.
                                                          ***
Jesteśmy już po..., ale przed XXII Konferencją – Kruszywa Mineralne, planowaną na 27–29 kwietnia 2022 r., na którą już dziś serdecznie zapraszamy grono naszych wiernych bywal-ców, jak również nowych uczestników.

Do zobaczenia - Organizatorzy Konferencji


PS. Referaty dotychczas wygłoszone na naszych konferencjach można przypomnieć sobie na stronie:  
http://wggg.pwr.edu.pl/o-wydziale/wydawnictwa/monografie i http://www.miningscience.pwr.edu.pl/Archive-Special